Stichting "Patiëns"
Terminale Thuiszorg

Stichting Vrienden van Patiëns


paardebloem8
RSIN nummer: 8063.36.717
Bestuursleden:
Voorzitter/secretaris: Dhr. Oostwegel
Penningmeester: Mw. Boon-Schaghen
Overige bestuursleden: Pastoor Th. van Galen, Dhr. H. Beckers

Postadres:
Kemmerlingstraat 8
6417 TT Heerlen
www.stichtingpatiens.nl/vrienden.html

Doelstelling:
  • Het werven van fondsen ten behoeve van de Stichting Patiëns gevestigd te Heerlen.
  • Het beheren van de aldus verworven fondsen.
  • Het ondersteunen van de financiële continuïteit aan St. Patiëns.
  • Het verlenen van administratieve ondersteuning aan St. Patiëns.
  • Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, zoals deskundigheidsbevordering middels advies en scholing door medewerkers van het dekenaat Heerlen en/of het bisdom Roermond.

Hoofdlijnen van actuele beleidsplan:
De doelstelling van de stichting is zorgen dat Stichting Patiëns Terminale Thuiszorg genoeg financiële middelen blijft houden om hun werkzaamheden door te kunnen laten gaan. De werkzaamheden die wij op dit moment verrichten hiervoor zijn het bedenken van activiteiten voor naamsbekendheid of geld werven door bv sponsordiners of advertenties plaatsen etc.
Op dit moment is er voor Stichting Patiëns genoeg in kas om hen te steunen waar nodig is en wordt er niet actief gezocht naar inkomsten, hierdoor beheren we alleen het vermogen en ondersteunen we Stichting Patiëns Terminale Thuiszorg door financieel bij te springen als er grotere kosten zijn. We krijgen geen subsidies en de bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Al het geld gaat alleen naar Stichting Patiëns Terminale Thuiszorg zoals het in de statuten is omschreven.

Beloningsbeleid:
Er bestaat binnen Stichting Vrienden van Patiëns geen beloningsbeleid, alleen onkostenvergoeding.

Jaarverslag van de Stichting Vrienden van Patiëns 2022:

We zijn afgelopen jaar 2 keer bij elkaar gekomen. Daarnaast hebben we vaker onderling overleg gehad i.v.m. stand van zaken omtrent eventuele activiteiten die we kunnen opzetten voor 2023. Op dit moment is dat nog niet nodig.

Wat de financiële situatie betreft krijgen we niets binnen qua rente en de uitgaven stijgen door hogere bankkosten en het jaarlijks diner van St. Patiëns wat weer doorgang vond maar ook een extra diner in het voorjaar om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet in Coronatijd.


Financieel jaaroverzicht 2021-2022 Stichting Vrienden van Patiëns:

20212022
Baten:
Rente/giften€0,16€0,00
Lasten:
Bankkosten€136,50€175,86
Overige uitgaven€0,00€4.352,50
Totale Uitgaven€136,50€4.528,36
Resultaat:-€136,34-€4.528,36